TURKEY

KM# 884  TÜRKIYE CUMHURIYETI   1/2 KURUS 1948
KM# 884a TÜRKIYE CUMHURIYETI   1/2 KURUS 1948 Au
KM# 881  TÜRKIYE CUMHURIYETI     1 KURUS 1947 1948 1949 1950 1951
KM# 881a TÜRKIYE CUMHURIYETI     1 KURUS 1949 Au
KM# 885  TÜRKIYE CUMHURIYETI 2 1/2 KURUS 1948 1949 1950 1951
KM# 885a TÜRKIYE CUMHURIYETI 2 1/2 KURUS 1950 Au

26.09.2023