AUSTRALIA

KM# 2.1    HOLEY DOLLAR  1813(1773-89) Bolivia KM#55
KM# 2.3    HOLEY DOLLAR  1813(1791-08) Bolivia KM#73
KM# 2.5    HOLEY DOLLAR  1813(1757)    Mexico KM#104
KM# 2.6    HOLEY DOLLAR  1813(1773-89) Mexico KM#106
KM# 2.7    HOLEY DOLLAR  1813(1789-90) Mexico KM#107
KM# 2.9    HOLEY DOLLAR  1813(1791-08) Mexico KM#109
KM# 2.10   HOLEY DOLLAR  1813(1809-10) Mexico KM#110
KM# 2.11   HOLEY DOLLAR  1813(1772-89) Peru KM#117.1
KM# 2.13   HOLEY DOLLAR  1813(1797-08) Peru KM#117.1
KM# 2.14   HOLEY DOLLAR  1813(1773-89) Peru KM#117.1
KM# 2.15   HOLEY DOLLAR  1813(1788-08) Spain C#71.1
KM# 2.16   HOLEY DOLLAR  1813(1788-03) Spain C#71.2

KM# Tn1.1 INTERNMENT CAMPS "1"PENNY     ????
KM# Tn1.2 INTERNMENT CAMPS "1"PENNY     ????
KM# Tn2.1 INTERNMENT CAMPS "3"PENCE     ????
KM# Tn2.2 INTERNMENT CAMPS "3"PENCE     ????
KM# Tn3   INTERNMENT CAMPS "1"SHILLING  ????
KM# Tn4.1 INTERNMENT CAMPS "2"SHILLINGS ????
KM# Tn4.3 INTERNMENT CAMPS "2"SHILLINGS ????
KM# Tn5.1 INTERNMENT CAMPS "5"SHILLINGS ????
KM# Tn5.3 INTERNMENT CAMPS "5"SHILLINGS ????

KM# 112   AUSTRALIA        "1"DOLLAR    1988
KM# 131   AUSTRALIA        "1"DOLLAR    1989
KM# 154   AUSTRALIA        "1"DOLLAR    1990
KM# ...   AUSTRALIA        "1"DOLLAR    2004

KM# 112   AUS 1.25 1988 03 Ag

KM#       AUS 1.25 2006 03 Ag

KM#       AUS 1.00 2009 01 Ag